Algemene voorwaarden opleidingen en workshops Antepassio / QMS bv

 1. Algemeen
  Deelnemers van (jaar-)opleidingen en workshops kunnen altijd vooraf, tijdens en na workshops en opleidingen informatie inwinnen of overleggen. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn.
 1. Definities
  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Antepassio / QMS bv (hierna te noemen Antepassio) en Deelnemer van opleidingen en workshops (hierna te noemen: ’Deelnemer’).
  Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de opleiding of workshop deelneemt.
 1. Totstandkoming overeenkomst
  (Jaar-)Opleidingen:  De overeenkomst voor een opleiding komt tot stand:
  Door de aanmelding te doen via mail : Na aanmelding via mail krijgt de Deelnemer een bevestigings-email met vermelding van: naam deelnemer, de specifieke opleiding, data van de opleiding, prijs van de opleiding.
  Na ontvangst van een deelnamebevestiging van de deelnemer aan Antepassio via Post/Mail is de deelname definitief.
  Deelnemer heeft gedurende 7 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.
  Workshops of korte opleidingen:  De overeenkomst voor een workshop komt tot stand:
  Door de aanmelding te doen via mail : Na aanmelding via mail krijgt de Deelnemer een bevestigings-email met vermelding van: naam deelnemer, de specifieke opleiding, data van de opleiding, prijs van de opleiding en hiermee is de deelname definitief.
  Deelnemer heeft gedurende 7 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.
 1. Wachtlijst
  Is op het moment van de aanmelding de opleiding volgeboekt, dan wordt de Deelnemer op een wachtlijst geplaatst. De Deelnemer krijgt hiervan digitaal bericht.
  Zodra er een plaats vrijkomt, wordt de eerste op de wachtlijst geplaatste benaderd.
 1. Onderbreking opleiding
  Een opleiding kan alleen als geheel gevolgd worden.
  Een gemist blok kan in overleg in een volgende opleiding worden ingehaald, mits er plaats is.
  Een opleiding onderbreken en vervolgen in een volgende opleidingsgroep is alleen in overleg mogelijk.
 1. Afbreken opleiding
  Bij afbreken van een opleiding moeten de kosten van drie blokken méér dan de genoten blokken betaald worden, plus 10% van de totale opleidingskosten.
 1. Annulering opleiding
  Annulering van een opleiding dient schriftelijk aan Antepassio te gebeuren.
  Bij vervanging van de ingeschreven cursist worden geen kosten in rekening gebracht.
  Bij annulering van 4 weken tot 1 week voor de eerste cursusdag wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht.
  Bij annulering binnen 1 week voor de eerste cursusdag bedragen deze kosten 100% van de cursusprijs
  Na ontvangst van de schriftelijke annulering gaan wij in onderling overleg na of  deelname aan de opleiding kan worden doorgeschoven naar een andere/volgende opleiding.
 1. Betalingen
  Antepassio brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. Binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur moet de Deelnemer tenminste 10% van de totale opleidingskosten betaald hebben.
  Voor de opleidingen is in overleg een gespreide betaling mogelijk. Gespreide betaling ontslaat deelnemers niet van de verplichting de volledige opleidingskosten te voldoen.
  Aan gespreide betaling zijn geen extra kosten verbonden.
  Bij betaling door een derde, blijft de Deelnemer zelf verantwoordelijk dat het volledige bedrag betaald wordt.
  Cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen indien zo uitdrukkelijk vermeld. Dit geldt niet voor de verplichte en aanbevolen literatuur.
 1. Voorwaarden Workshops / Korte opleidingen
  Annulering tot 4 weken voor aanvang van de workshop is kosteloos.
  Bij annulering tussen 4 weken en 5 kalenderdagen voor aanvang van de workshop is 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
  Bij annulering binnen 5 kalenderdagen voor aanvang van de workshop of terugtrekken tijdens de workshop dient 100% betaald te worden.
  Bij het niet kunnen deelnemen door zwaarwegende privé omstandigheden kan in overleg naar deelname op een andere datum voor dezelfde workshops gezocht worden. Deelnemer krijgt voor die workshop 50% korting.
 1. Eigendom
  Het auteursrecht op de door Antepassio uitgegeven brochures, handboeken, sheets, syllabi en welke andere in de opleiding gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij Antepassio, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
  Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Antepassio zullen door de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Antepassio berust uitsluitend bij Antepassio.
  Het verstrekte cursusmateriaal blijft in het bezit van de Deelnemer.
Scroll to Top