Privacy-beleid QMS bv/Antepassio (hier verder vermeld als Antepassio)

Antepassio hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en aan het respecteren van jouw privacy. In deze richtlijn willen we jou op een heldere en transparante manier informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Het spreekt voor zich dat wij voorzichtig omgaan met deze gegevens en ze op een veilige en respectvolle manier beheren.

Het privacy-beleid op onze website is steeds de verklaring die van toepassing is.

Het staat ons vrij deze aan te passen waar nodig. Deze versie dateert van 18 mei 2018.

Onder “gebruiker” verstaan we elke persoon, of zijn wettelijk vertegenwoordiger die gebruik wenst te maken van de dienstverlening van Antepassio.

Welke gegevens verwerken wij?

Onder persoonsgegevens verstaan wij de gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben en die ons door de gebruiker zelf werden gegeven of die wij via een betrokken partij hebben ontvangen.

We onderscheiden verschillende types van persoonsgegevens:

Persoonlijke gegevens: hiermee kunnen wij de gebruiker identificeren of ermee contact opnemen. Bijvoorbeeld: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, en eventuele andere contactgegevens die de gebruiker ons ter beschikking zou stellen.

Aan begeleiding (coaching/therapie) gerelateerde gegevens: indien je de intentie hebt om bij Antepassio in begeleiding te komen, word je uitgenodigd voor een intake-gesprek en vragen wij je om het intake-formulier verder in te vullen. Voor begeleiding worden extra persoonlijke gegevens verzameld zoals geslacht, leeftijd, gezinssamenstelling, contactgegevens van vertrouwenspersonen … In dit gesprek gaan we jouw zorgvraag in kaart brengen. We maken van dit gesprek en van de verdere begeleidingsgesprekken een verslag op. Alle verslagen en informatie worden bewaard in jouw dossier (digitaal en/of op papier).

Onder verwerking van gegevens verstaan wij het verzamelen, ordenen, bewaren, actualiseren, raadplegen, gebruiken, ter beschikking stellen van derden (zie verder) en wissen van gegevens.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening. Daarbij verwerken we uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Alle persoonsgegevens worden zowel digitaal als schriftelijk beveiligd beheerd door Antepassio en zijn enkel toegankelijk voor de daarvoor bevoegde medewerkers. Zij mogen deze gegevens enkel verwerken in het kader van onze dienstverlening.

Geven wij gegevens door aan derden?

In bepaalde situaties zullen wij jouw gegevens doorgeven aan derden. Dit is het geval indien :

  • we een beroep doen op andere diensten die betrokken zijn bij het begeleidingsproces. Dit zal steeds in samenspraak zijn met jou, de gebruiker.
  • er een wettelijke verplichting op ons rust.
  • er een gerechtvaardigd belang is voor jou als gebruiker of voor Antepassio.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Jouw gegevens worden vernietigd wanneer zij niet meer noodzakelijk zijn voor de naleving van de toepasselijke regelgeving en/of continuïteit van onze dienstverlening. Zo moeten bijvoorbeeld voor de KMO portefeuille bepaalde gegevens 10 jaar bewaard worden.

De aan begeleiding (coaching/therapie) gerelateerde gegevens (inclusief de gegevens verkregen tijdens de begeleiding) worden vernietigd na drie jaar na het afsluiten van de begeleiding.

De persoonlijke gegevens worden zonder einddatum bewaard.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Jouw gegevens kunnen digitaal en/of op papier worden bewaard. We zorgen er op alle mogelijke manieren voor dat de gegevens op papier en op onze computer niet toegankelijk zijn door derden. Dit doen we onder andere door onze computers te beveiligen met paswoorden, en onze kaften of dossiers met jouw gegevens achter slot en grendel te bewaren.

Wat zijn jouw rechten?

Je kan op eenvoudig verzoek jouw persoonsgegevens inkijken, laten verbeteren, aanvullen of laten verwijderen indien ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld en/of binnen de wettelijke verplichtingen.

Je kan hiervoor steeds mailen naar info@antepassio.be of je schriftelijk richten tot Antepassio, Venuslei 10, 2950 Kapellen. Voeg steeds een kopie van jouw identiteitskaart toe.

Bij de uitoefening van alle bovenstaande rechten zal Antepassio zo snel mogelijk, maar altijd binnen de 30 dagen, op jouw verzoek reageren. Ook bij mogelijke vragen rond ons privacy-beleid reageren we zo snel mogelijk, maar altijd binnen de 30 dagen op jouw verzoek.

Heb je een klacht?

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens of over het uitoefenen van jouw rechten dan vragen wij jou om hierover zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacy Commissie), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / commission@privacycommission.be / www.privacycommission.be. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacy-beleid

Antepassio behoudt zich steeds het recht voor om zijn privacybescherming aan te passen indien nodig. Via onze website zullen we communiceren over deze aanpassingen. De laatste wijziging dateert van 18/5/2018.

Scroll to Top